Skip to content

معرفی مرکز

 

 

مرکز تحقیقات ایمونوژنتیک

دانشگاه علوم پزشکی مازندران 

 

ایمونوژنتیک شاخه ای ازعلوم بنیادین است که ارتباط بین ژنتیک و سیستم ایمنی را مطالعه می کند. مرکز تحقیقات ایمونوژنتیک در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران با هدف فعال سازی تحقیقات در این زمینه پايه گذاري شده است و بنا دارد تا با تمرکز بر آسيب شناسي و ريشه يابي بيماريهاي سيستم ايمني فعاليت نمايد.

این مرکز در سال ۱۳۹۲، با هدف مطالعه اساس ژنتیکی بیماریهای سیستم ایمنی از جمله  بیماريهاي اتو ايميون ، بيماريهاي التهابي مزمن و نقص ايمني موفق به اخذ مجوز از وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي شده  است.