Skip to content

آئین نامه و مقررات -HTML

بنام خدا

 

 

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مازندران

معاونت تحقيقات و فناوري

 

مجموعه آیین نامه‌ها و مقررات

مهر 1399

 

 

 

آیین نامه بررسی طرح های تحقیقاتی

مقدمه

نظر به اهميت تحقيقات و فناوری در دانشگاه، با توجه به نقشه جامع علمي و نقشه جامع سلامت كشور و ماموريت اين دانشگاه در چارچوب فوق و اهتمام اعضاي هيئت علمي و ساير واجدان صلاحيت در انجام پروژه هاي تحقيقاتي و فناوری، اين آئين نامه به منظور كمك به تحقق ماموريت محوري، محصول محوري و هدفمندي و نيز تسهيل روند بررسي و جلوگيري از اتلاف بي مورد وقت و تضمين كيفيت طرحهاي تحقيقاتي تدوين و به مورد اجرا گذاشته مي‌شود.

ماده 1 : سياست گذاري كلي و تعيين اولويتهاي پژوهشي و هدايت و نظارت امور پژوهشي دانشگاه به عهده معاونت تحقیقات و فناوری و شوراي پژوهشي دانشگاه بوده و اين سياست ها و اولويتهاي تعيين شده پس از ابلاغ توسط معاون تحقیقات و فناوری مي تواند به عنوان معياري در بررسي و پذيرش طرحها مورد توجه قرار گيرد.

ماده 2 : اختيارات معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه در بررسي و تصويب طرحهاي تحقيقاتي به دانشكده ها، مراكز تحقيقاتي، پژوهشکده ها و  واحدهاي توسعه تحقيقات باليني مراكز آموزشي درماني واجد شرايط تفويض مي گردد.

تبصره 1: با وجود این تفویض اختیار ، معاونت تحقیقات و فناوری و شورای پژوهشی دانشگاه اختیار خود را بعنوان تصمیم گیرنده نهایی در خصوص طرح های تحقیقاتی دانشگاه از خود سلب ننموده و تمامی موارد در مراحل بررسی کیفیت طرح توسط معاون تحقیقات و فناوری ، طرح های مشمول ماده مزبور نیز می تواند مورد بررسی و تصمیم گیری نهایی معاون و يا شورای پژوهشی دانشگاه قرار گیرد.

تبصره 2: چنانچه پس از بازخورد های متناسب ، استانداردهای تصویب طرح از سوی دانشکده ، مراکز، پژوهشکده ها و واحد های توسعه تحقیقات بالینی لحاظ نشود لغو تفویض اختیار فوق الذکر مورد بررسی و اجرا قرار می گیرد.

ماده 3 : مجري طرح متعهد مي‌شود به ازاي هر 30 ميليون ريال اعتبار طرح پژوهشي، 5 امتياز پژوهشي از طريق چاپ و يا پذيرش مقالات و ساير فعاليتها حداكثر پس از سه  سال از خاتمه طرح براي دانشگاه كسب نمايد. البته تاكيد مي شود از هر طرح تحقيقاتي حداقل يك مقاله به چاپ برسد. که در صورت عدم کسب امتیاز چاپ مقاله به ازای مبلغ مصوب، تصویب طرح جدید در مرحله اول با الزام چاپ مقاله برای تسویه حساب خواهد بود و در صورت تحقق این امر تا زمان کسب امتیاز پژوهشی حاصل از چاپ مقالات طرح های مصوب قبلی، طرح جدید تصویب نخواهد شد.

تبصره 3: ملاك تعيين امتياز دستاورد پژوهشي، آئين نامه ارزيابي فعاليتهاي پژوهشي دانشگاهها سال 94 مي باشد.

تبصره 4: در صورتی که خروجی طرح تحقیقاتی ثبت اختراع باشد معادل سازی آن بدینصورت خواهد بود که هر ثبت اختراع داخلی معادل یک مقاله Scopus و هر ثبت اختراع بین المللی و PCT معادل یک مقاله ISI می باشد.

ماده 4 : مراحل کلی بررسی طرحهای تحقیقاتی به شرح ذیل تعیین می‌گردد:

الف- تدوین دقیق طرح تحقیقاتی در پرسشنامه های استاندارد دانشگاه (پروپوزال) توسط محقق (محققان) در سامانه اتوماسیون تحقیقات و ارائه آن به مدیر گروه مربوطه و تائید آن و ثبت در گروه. درخصوص اعضای هیئت علمی پژوهشی (با توجه به مصوبه شورای محترم دانشگاه مورخ 24/10/96 مبنی بر همتراز بودن نقش مدیر گروه و رییس مرکز تحقیقات) مسولیت تائید اولیه طرح برعهده رییس مرکز تحقیقات می باشد و نیاز به تاییدیه گروه ندارد.

ب- بررسی طرح در گروه و ارجاع آن به شورای پژوهشی دانشکده، مراكز توسعه تحقيقات باليني و يا مراکز تحقیقاتی مصوب دانشگاه و يا مركز آموزشي درماني به درخواست مجری اول در صورت تصویب طرح در گروه؛

ج- در مواردی كه گروههاي آموزشي براساس آئين نامه مربوطه كامل نمي‌باشد، مسئوليت بررسي طرحها به عهده شوراي پژوهشي واحد مربوطه مي‌باشد.

د- ارسال طرح به داوران  تخصصي داخل دانشگاه و اخذ نظر حد اقل دو داور .

هـ - بررسي طرح در شوراي پژوهشي دانشكده، مراكز تحقيقاتي، پژوهشکده ها ، و واحد توسعه تحقيقات باليني و ارسال طرح تصويب شده به همراه كليه مستندات به حوزه معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه جهت نهايي كردن هزينه اجرايي و قرارداد اجراي طرح.

و- معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه قبل از امضاي قرارداد طرح های ارائه شده از سوی هر عضو محترم هیئت علمی (یا سایر محققان) وضعیت انتشار نتايج طرح را در مجلات معتبر علمي مورد امعان نظر قرار داده و در صورت عدم انتشار، تلاش خواهد کرد مساعدت لازم را برای تحقق آن به عمل آورد. پس از این تمهیدات در صورتی که معاون تحقیقات و فناوری عدم توفیق در این امر را ناشی از اهمال مجری تشخیص دهد در هزینه کرد طرح های بعدی لحاظ خواهد شد.

تبصره 5 : با توجه به عدم نیاز به تاییدیه گروه در خصوص طرح های اعضای هیئت علمی پژوهشی و نقش رییس مرکز تحقیقات، روسای مراکز تحقیقاتی در رابطه با طرح های مربوط به اعضای هیئت علمی پژوهشی موظفند پس از دریافت پرسشنامه طرح تحقیقاتی از سوی هر یک از اعضا، ضمن ثبت آن در دفتر مرکز حداکثر ظرف مدت دو تا چهار هفته نسبت به بررسی آن اقدام و نتیجه را به محقق (محققان) اعلام نمایند.

تبصره 6 : در صورتی که موضوع تحقیق فقط در تخصص عضو مجري طرح بوده و سایر اعضا در آن زمینه سابقه نظری یا عملی فعالیت نداشتند، بررسی طرح در گروه از لحاظ کلیات متدولوژی و اجرایی بودن و با توجه به امکانات و ظرفیت های گروه بوده و کافی نبودن امكانات گروه، برای بررسی دقیق طرح در نامه ارجاعی به شورای بالاتر مورد تصریح قرار گیرد.

تبصره 7 : در صورت عدم توافق بین مجري (مجريان) و اعضای گروه یا شورای پژوهشی مرکز در خصوص ایرادات احتمالی مطروحه، مدیر گروه یا شورای پژوهشی مرکز ایرادات را کتباً به مجری اعلام و پس از دریافت پاسخ وی مشروح آنرا به پیوست پرسشنامه به شورای بالاتر ارجاع مي دهد.

تبصره 8 : در صورت رد طرح در گروه، مدیر گروه یا رییس مرکز تحقیقات موظف است نتیجه بررسی و مشروح دلایل رد طرح را کتباً به مجری اعلام نماید. مجری (مجریان) در صورت عدم پذیرش دلایل رد، می تواند با پیوست کردن پاسخ خود، پرسشنامه را تحویل گروه داده و توسط مدير گروه یا رییس مرکز تحقیقات به شورای بالاتر ارسال نماید تا مورد داوری و بررسی قرار گیرد.

تبصره 9: در مواردي كه كليه اعضاي يك گروه عضو يك مركـز تحقيقـاتي باشنـد و مديـرگروه رئيس مركز باشد كليه مراحل بررسي و تصويب طرح با مسئوليت رئيس مركز مربوطه انجام مي شود.

تبصره 10 : مدير گروه، شوراي گروه،  معاون تحقیقات و فناوری و شوراي پژوهشي واحد موظف به بررسي دقيق كمي و كيفي مواد و وسايل مورد نياز و كل هزينه طرح مي باشند.

ماده 5 : معاون پژوهشی دانشکده ها، مراکز تحقیقاتی، پژوهشکده ها و واحدهاي توسعه تحقيقات باليني موظفند ترتیبی دهند تا طرحهای ارائه شده حداکثر طی مدت هشت هفته در شورای پژوهشی آن واحد مورد بررسي قرار گرفته و نتیجه آن به مجری اعلام گردد.

تبصره 11 : مجری موظف است طي مدت تعيين شده توسط معاون تحقیقات و فناوری اصلاحات مورد نظر داوران را انجام داده و در صورت عدم پذيرش هر يك از موارد اصلاحي پاسخ خود را به دقت نوشته و تحويل كارشناس پژوهشي دانشكده و يا مركز تحقيقاتي نمايد.

تبصره 12 : معاونین پژوهشی موظفند در ارسال پرسشنامه تحقیقاتی برای اعضای شورا، خلاصه نظرات داوران و پاسخ مشروح مجری (که در آن به اصلاحات انجام پذیرفته هم اشاره شود) را پیوست نمایند.

ماده 6 : مجری (مجریان) طرح تحقیقاتی موظف است پس از امضای قرارداد، اجرای طرح را دقیقاً مطابق زمان بندی و طراحی مندرج در پرسشنامه تحقیقاتی شروع کرده و بطور مرتب در دوره های زمانی تعيين شده که در زمان امضای قرارداد مشخص می‌شود گزارش روند اجرای طرح را به ناظران، معاونت پژوهشی و نیز مركز تصويب كننده ارسال نماید.

ماده 7 : مجری (مجریان) موظفند در صورت مواجه شدن با موانعی که سبب تغییر زمانبندی مصوب شده و یا تغییراتی را در طراحی تحقیق اجتناب ناپذیر می سازد، موضوع را کتباً به معاونت پژوهشی و يا مركز تصويب كننده اعلام و تقاضای اصلاح در تعهدات طرح تحقیقاتی نمایند.

ماده 8 : به منظور ارتقاء کیفی و نظارت دقیق تر بر اجرای طرح ها، مطابق تعهدات مندرج در پرسشنامه تحقیقاتی، معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه مي تواند درصورت لزوم يك نفر عضو هيئت علمي واجد صلاحيت را به عنوان ناظر تخصصي تعيين و به هنگام امضاي قرارداد به مجري ابلاغ  نمايد. مجری و همکاران طرح موظفند همکاری لازم را با ناظر تخصصی طرح به عمل آورند و حق الزحمه نظارت (تخصصی یا اخلاقی) بر اساس تشخیص معاونت تحقیقات و فناوری تا سقف 25 ساعت به هزینه پرسنلی طرح اضافه خواهد شد.

ماده 9 : هزینه خرید مواد و وسایل و پرسشگری طرح های مصوب بنا به تشخیص معاون تحقیقات و فناوری ، پس از امضای قرارداد و در ابتدای شروع مراحل اجرایی طرح به مجري پرداخت مي شود.

ماده 10 : مجري (مجريان) موظف به ذكر نام دانشگاه و مركز تصويب كننده طرح براساس نام استاندارد و اشاره به گرنت تخصيصي از سوي دانشگاه براي اجراي طرح در كليه مقالات منتشره در مجلات داخلي و يا خارجي و همايش ها و كنگره هاي داخلي و خارجي بوده و پرداخت تشويقي موضوع اين ماده منوط به آن مي باشد.

ماده 11: مجری طرح ملزم به تدوین و ارائه پیام پژوهش بعد از اختتام طرح می باشد.

ماده 12 : تصویب طرح تحقیقاتی برای یک عضو هیئت علمی (یا محقق غیر هیئت علمی) به عنوان مجری مشروط به آن است که در صورت داشتن طرح های در دست اجرا، بدون دلیل موجه نسبت به زمانبندی اجرایی مصوب تاخیر چندانی نداشته باشد. همچنین بدون تایید شورای پژوهشی تغییری در متدولوژی مصوب نداده باشد.

ماده 13: نحوه همکاری با سایر دانشگاههای غیر دولتی در زمینه انجام طرح های تحقیقاتی و پایان نامه بر اساس آیین نامه مربوطه می باشد که در ذیل این آیین نامه آمده است.

ماده 14: در راستای تشویق دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی برای تعریف طرح های تحقیقاتی توسط دانشجو ، سقف حمایت مالی معاونت تحقیقات و فناوری برای دانشجویان مقطع کار شناسی 000/000/10 ریال، کارشناسی ارشد و دکترای عمومی تا 000/000/15 ريال و برای دانشجویان PhD و دستیاری تا سقف 000/000/20 ريال می باشد .

تبصره 13: در تعیین مبالغ فوق نوع مطالعه از نظر توصیفی ، آزمایشگاهی ، نیاز به وسایل و مواد و سایر هزینه ها لحاظ خواهد شد .

تبصره 14: سقف هزینه طرح های تحقیقاتی HSR برابر با 000/000/20 ریال می باشد.

تبصره 15 : تشخيص اين موارد با معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه مي باشد.

 

میزان حق الزحمه طرحهای تحقیقاتی

 

رتبه محقق

حق الزحمه (هر ساعت)

استاد

000/140 ريال

دانشیار

000/110 ريال

استادیار

000/80 ریال

مربی

000/60 ریال

PhD غیر هیئت علمی و معادل آن

000/70 ریال

دکتری عمومی

000/50 ریال

کارشناس ارشد

000/50 ریال

کارشناس

000/30 ریال

کاردان

000/20 ریال

دیپلم

000/10 ریال

سقف ساعت برای هر فرد مستخدم در هر طرح 40 ساعت می باشد

 

ماده 15: در راستای بهبود کیفیت مقالات منتشر شده و نیز از آنجایی که تعدادی زیادی از مجلات داخلی و خارجی حق چاپ دریافت می کنند درصورت درخواست مجله معتبر براي هزينه چاپ مقاله به نويسنده اول يا مولف مسئول در مجلات ماده یک حداكثر تا مبلغ 000/000/15 ریال پس از چاپ مقاله و يا اخذ پذيرش پرداخت خواهد شد. یا  نویسنده مقاله می تواند از کمک هزینه چاپ برای انجام ویراستاری مقالات انگلیسی زبان  جهت چاپ در مجلات پس از تصویب مقاله در مجله و با ارائه رسید استفاده نماید.

تبصره 16: درصورتی که مجله ضریت تاثیر (IF) بالای 2 داشته باشد و در حیطه تخصصی مربوطه بر اساس اسکوپوس در دسته Q1 قرار بگیرد تا سقف 000/000/100 ریال هزینه چاپ پرداخت خواهد شد .

تبصره 17: مبالغ پرداختی اين آئين‌نامه فقط شامل اعضاي هيئت علمي ، محققان غيرهيئت‌علمي و دانشجویان اين دانشگاه با ذکر صحیح آدرس می باشد.

ماده16: درصورتی که خروجی طرح تحقیقاتی منجر به ثبت اختراع گردد، با ارائه مستندات قانونی مالکیت فکری و معنوی دانشگاه، حمایت مالی به شرح زیر می باشد:

تبصره 17:  پرداخت 100 درصد هزینه ثبت اختراع داخلی مشروط به درج 20 درصد مالکیت به نام دانشگاه علوم پزشکی مازندران به عنوان مالک حقوقی

تبصره 18: پرداخت 100 درصد هزینه ارزی PCT مشروط به درج آدرس دانشگاه علوم پزشکی مازندران به عنوان آدرس یکی از مالکین اختراع و دادن تعهد محضری برای دادن درصدی از مالکیت به دانشگاه علوم پزشکی مازندران در فاز ملی (National Phase) بر اساس مصوبه کمیته مالکیت فکری یا شورای فناوری دانشگاه

تبصره 19: پرداخت مابالتفاوت هزینه ثبت اختراع بین المللی درصورتیکه محقق از حمایت صندوق ها و ارگانهای خارج از دانشگاه از قبیل کانون پتنت، ستاد نانو و ....استفاده نموده باشد

تبصره 20: پرداخت تا 80 درصد هزینه ثبت اختراع بین المللی که به مرحله گرنت رسیده باشد و محقق شخصا و بدون حمایت ارگانهای خارج دانشگاهی برای ثبت اقدام نموده باشد. بدیهی است تشخیص این امر بر عهده شورای فناوری سلامت دانشگاه می باشد.

 

این آئین نامه در جلسه شورای پژوهشی مورخ 8/7/1399 دانشگاه مطرح و پس از بررسی و تبادل نظر اعضاء با 16 ماده و 20 تبصره مورد تصویب قرار گرفت . تاریخ اجرای آئین نامه 10 / 7/1399 می باشد.

 

 

آیین نامه گرنت های (اعتبار ويژه پژوهشی)

اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران

مقدمه

به منظور ارتقا کیفی تحقیقات و پژوهش در دانشگاه علوم پزشکی مازندران و در راستای اهداف کلان نظام سلامت، گرنت انتشار مقالات با کیفیت برای اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران تعریف شد. قابل ذکر اینکه در طول یکسال هر فرد حداکثر می تواند از 2 نوع گرنت از گرنت های تعریف شده ذیل را استفاده نماید. گرنت جشنواره رازی و خوارزمی مشمول این بند نمی باشد

1- گرنت انتشار مقالات با کیفیت

تعریف:

این گرنت علاوه بر طرح های تحقیقاتی مصوب عضو هیئت علمی در صورت چاپ مقالات با کیفیت و درصورت ارائه پروپوزال مطالعه جدید به نویسنده مسئول مقاله با کیفیت تعلق می گیرد. پروپوزال این گرنت مستقیما برای معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه ارسال خواهد شد.

ماده 1:

مقاله مربوطه می باید حاصل طرح تحقیقاتی مصوب دانشگاه علوم پزشکی مازندران یا موسسات ملی از قبیل نیماد، صندوق حمایت از پژوهشگران و معاونت علمی  ریاست جمهوری باشد.

ماده 2:

تعهدات محقق برای گرنت دریافتی مطابق با آیین نامه طرح های تحقیقاتی دانشگاه می باشد.

ماده 3:

هر عضو هیئت علمی در سال فقط از یک مورد گرنت مقالات با کیفیت می تواند استفاده نماید

ماده 4:

مقالات با کیفیت دارای یکی از شرایط زیر بوده که سقف مبلغ گرنت نیز به تفکیک آمده است

تبصره 1- مقاله ایی که تا سال بعد از انتشار حداقل 100 مورد استناد در پایگاه اسکوپوس دریافت کرده باشد که در اینصورت مبلغ گرنت تا 150 میلیون ریال خواهد بود.

تبصره 2- چاپ مقاله در مجلات با IF بین 4 تا 6 که در اینصورت مبلغ گرنت تا 250 میلیون ریال خواهد بود.

تبصره 3- چاپ مقاله در مجلات با IF بین 6 تا 8 یا Q1 که در اینصورت مبلغ گرنت تا 300 میلیون ریال خواهد بود.

تبصره 4- چاپ مقاله در مجلات با IF بین 8 تا 10 که در اینصورت مبلغ گرنت تا 350 میلیون ریال خواهد بود.

تبصره 5- چاپ مقاله در مجلات با IF بالای 10 که در اینصورت مبلغ گرنت تا 400 میلیون ریال خواهد بود.

تبصره 6- تبصره 1 با هر کدام از تبصره های 2 تا 5 قابلیت تجمیع دارد.

 

 

2- گرنت رهبری در انتشار

تعریف:

این گرنت علاوه بر طرح های تحقیقاتی مصوب عضو هیئت علمی، در صورت چاپ (اخذ شماره صفحه در وب سایت مجله) بیش از 5 مقاله در یک سال میلادی بعنوان نویسنده اول یا مسول (در مقالات چند مسول، نویسنده مسول اول مد نظر می باشد) در مجلات ISI یا پابمد یا اسکوپوس تعلق می گیرد. پروپوزال این گرنت مستقیما برای معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه ارسال خواهد شد.

ماده 1:

مقاله مربوطه می باید حاصل طرح تحقیقاتی مصوب دانشگاه علوم پزشکی مازندران باشد.

ماده 2:

تعهدات محقق برای گرنت دریافتی مطابق با آیین نامه طرح های تحقیقاتی دانشگاه می باشد.

ماده 3:

مهلت استفاده از این گرنت تا پایان سال میلادی بعدی خواهد بود.

ماده 4:

هر 3 مورد مقاله در جایگاه سایر نویسندگان بعنوان یک مقاله تعریف شده فوق در نظر گرفته خواهد شد.

ماده 5:

مبلغ این گرنت به ازای هر مقاله 25 میلیون ریال  برای دارندگان حداقل 5 مقاله فوق الاشاره و تا سقف 200 میلیون ریال خواهد بود.

 

 

 

3- گرنت دوره پسا دکتری

تعریف:

این گرنت علاوه بر طرح های تحقیقاتی مصوب عضو هیئت علمی، به منظور ایجاد فرصت لازم جهت بهره گیری مناسب تر اعضای هیئت علمی  و حمایت از پژوهشگران مستعد و جوان در راستاي ارتقاء سطح تحقيقات پايه و كاربردي در دانشگاه علوم پزشکی مازندران براساس دستورالعمل دوره پسا دکتری وزارت متبوع (دستورالعمل پیوست) به عضو هیئت علمی که شرایط دانشجوی دوره پسا دکتری دارد تعلق می گیرد. پروپوزال این گرنت مستقیما برای معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه ارسال خواهد شد.

 

ماده 1 شرایط استاد پذیرنده

1 استاد پذیرنده فردی است که وظیفه هدایت و راهنمایی محقق را تا پایان دوره بر عهده دارد.

2 - محقق اصلي بايستي داراي مرتبه استادی یا دانشیاری و سابقه درخشان پژوهشی ( اعضای هیئت علمی بالینی دانشکده پزشکی و دندانپزشکی h-Index حداقل 10 و اعضای هیئت علمی غیربالینی و نیز دانشکده پرستاری مامایی h-Index  حداقل 15 بر اساس Scopus بدون در نظر گرفتن خوداستنادی و مقالات پرنویسنده بر اساس سایت علم سنجی وزارت بهداشت) باشد.

3 استاد پذیرنده نمی تواند هدایت بیش از 1 دانشجوی دوره پسادکترای پژوهشی را بر عهده بگیرد.

4 استاد پذیرنده باید حداقل 5 مقاله منتشر شده در مجلات علمی ، پژوهشی معتبر نمایه شده در نمایه نامه های بین المللی

( ISI / Pub Med ) به عنوان نویسنده اول یا مسئول در طول 2 سال گذشته داشته باشد.

ماده 2 طول دوره

1 - براساس طول مدت اجراي طرح تحقيقاتي، حداقل 6 ماه و حداكثر یک سال مي‌باشد.

ماده 3 -  مبلغ گرنت

مبلغ این گرنت تا 500 میلیون ریال خواهد بود در دو قسمت 250 میلیون تومانی برای کمک هزینه پژوهشگر و هزینه اجرای طرح قابل استفاده می باشد.

 

 

4- گرنت برگزیدگان جشنواره رازی یا خوارزمی

تعریف:

این گرنت علاوه بر طرح های تحقیقاتی مصوب عضو هیئت علمی، به افراد برگزیده بخش حقيقي جشنواره رازی یا خوارزمی تعلق می گیرد. پروپوزال این گرنت مستقیما برای معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه ارسال خواهد شد.

ماده 1:

تعهدات محقق برای گرنت دریافتی مطابق با آیین نامه طرح های تحقیقاتی دانشگاه می باشد.

ماده 2:

مهلت استفاده از این گرنت تا جشنواره رازی سال بعد خواهد بود.

ماده 3:

مبلغ این گرنت برای نفر اول تا 350 میلیون ریال، نفر دوم 250 میلیون ریال و نفرسوم 150 میلیون ریال خواهد بود.

 

 

5- گرنت ابداعات و اختراعات

تعریف:

این گرنت به مالک با بیشترین سهم در یک ثبت اختراع تعلق می گیرد تا طرح فناورانه جدیدی را مستقیما برای معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه ارسال کند. بدیهی است تثبت اختراع های ارائه شده جهت اخذ این گرنت می بایست حق مالکیت فکری و معنوی دانشگاه علوم پزشکی مازندران را رعایت کرده باشند

 

ماده 1:

درصورت تساوی سهم مالکین در یک ثبت اختراع به همه افراد با سهم بالاتر تعلق می گیرد.

ماده 2:

به ازاء هر گواهی ثبت اختراع ملی بدون نمونه محصول (پروتایپ) 25 میلیون ریال

ماده 3:

به ازاء هر گواهی ثبت اختراع ملی دارای نمونه محصول (پروتایپ) 50 میلیون ریال

ماده 4: 

به ازاء هر گواهی ثبت اختراع بین المللی و PCT بدون نمونه محصول (پروتایپ) 100 میلیون ریال

ماده 5:

به ازاء هر گواهی ثبت اختراع بین المللی و PCT دارای نمونه محصول (پروتایپ) 200 میلیون ریال

ماده 6:

مسولیت تایید پروتوتایپ بر عهده شورای فناوری سلامت دانشگاه است.

ماده 7:

سقف اعتبار این گرنت 300 میلیون ریال است.

 

 

7- گرنت ارتباط با صنعت و خدمات

تعریف:

این گرنت علاوه بر طرح های تحقیقاتی مصوب عضو هیئت علمی، به افراد که بخشی از پروژه خود را از صنعت تامین نمایند تعلق می گیرد. پروپوزال این گرنت مستقیما برای معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه ارسال خواهد شد.

مبلغ گرنت:

مبلغ این گرنت به ازای آورندگی بودجه به ازای هر 200 میلیون ریال از صنعت تا 70 میلیون ریال تا سقف 350 میلیون ریال خواهد بود.

 

این آیین نامه در هفت بخش در جلسه شورای پژوهشی دانشگاه در تاریخ 8/7/1399 مصوب شد و از تاریخ 10/7/1399 قابلیت اجرایی دارد