Skip to content

Main Content

اعضای مرکز

اعضای شورای پژوهشی مرکز

دکتر سعید عابدیان

دکتر محمدرضا شیران

دکتر مریم قاسمی

دکتر محمد باقر هاشمی

دکتر پوریاگیل

دکتر مهدی رسولی

دکتر زهرا رحمانی

دکتر اسماعیل اکبری

دکتر هاتف قاسمی

دکتر لاله واحدی

دکتر عبدالکریم مهروز

دکتر حسین رنجبران

دکتر امید صدیقی

دکتر فاطمه نیک صولت

دکتر نرگس نجفی

دکتر جمشید یزدانی

دکتر موسی محمدنیا افروزی

دکتر الهام حسن زاده

دکتر مهرداد غلامی

دکتر سید احسان اندرامی

دکتر حسین مختاری