مرکز تحقیقات ژنتیک ایمنی
۱۴۰۰ جمعه ۲۸ خرداد
br ENGLISH
رزومه پژوهشي اعضاء هيات علمي مركز
 ردیفنام و نام خانوادگی
orcid
 Research ID
 Google Scholar
 لینک سامانه علم سنجی
 1 دکتر سعید عابدیان

0000-0002-4287-2670
http://www.researcherid.com/rid/F-2655-2017
 

https://scholar.google.com/citations?user=pccMGBYAAAAJ&hl=en

 http://isid.research.ac.ir/Saeid_AbedianKenari
 2 دکتر مریم قاسمی 0000-0001-6985-6876 http://www.researcherid.com/rid/F-5993-2017   http://isid.research.ac.ir/Maryam_Ghasemi
 3 دکتر محمد باقر هاشمی 0000-0001-5361-520x http://www.researcherid.com/rid/F-2695-2017   http://isid.research.ac.ir/SeyedMohammadbagher_HashemiSoteh
 4 دکتر پوریا گیل 0000-0002-9020-4263 http://www.researcherid.com/rid/E-7614-2017   
 5 دکتر مهدی رسولی  0000-0002-1842-7198 http://www.researcherid.com/rid/F-6374-2017https://scholar.google.com/citations?user=oEq1dDQAAAAJ&hl=en 
 http://isid.research.ac.ir/Mehdi_Rasouli
6
 دکتر هاتف قاسمی 0000-0002-2178-6503 http://www.researcherid.com/rid/F-6394-2017   http://isid.research.ac.ir/Hatef_GhasemiHamidabadi
7
 دکتر عبدالکریم مهروز 0000-0002-4389-4169 http://www.researcherid.com/rid/F-3414-2017 https://scholar.google.com/citations?user=fgCKETcAAAAJ&hl=en
 http://isid.research.ac.ir/Abdolkarim_Mahrooz
8
 دکتر حسین رنجبران 0000-0002-4402-5002 http://www.researcherid.com/rid/ T-3027-2018 https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=en&user=r27ONHUAAAAJ http://isid.research.ac.ir/Hossein_Ranjbaran
9
 دکتر جواد اختری   http://www.researcherid.com/rid/F-6256-2017   
10
 دکتر مجید ملک زاده   http://www.researcherid.com/rid/F-2694-2017   http://isid.research.ac.ir/Majid_MalekzadehShafaroodi
11
 دکتر نورالله رضایی   http://www.researcherid.com/rid/E-5357-2017   
12
 دکتر مریم نظم بجنوردی 0000-0003-1176-2417 http://www.researcherid.com/rid/F-6323-2017   http://isid.research.ac.ir/Maryam_NazmBojnordi
13
 دکتر عباس خنکدار طارسی 0000-0002-8630-1722 http://www.researcherid.com/rG-1461-2017 https://scholar.google.com/citations?user=0EDnmCIAAAAJ&hl=en http://isid.research.ac.ir/Abbas_KhonakdarTarasi
14
 دکتر شعبانعلی خداشناس 0000-0001-8667-0563 http://www.researcherid.com/rid/F-5978-2017 https://scholar.google.com/citations?user=wHjIkBIAAAAJ&hl=en http://isid.research.ac.ir/Shananali_KhodashenasLimoni
15
 دکتر مریم شهیدی 0000-0003-4044-4696 http://www.researcherid.com/rid/F-5978-2017 https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=UKv7mscAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate http://isid.research.ac.ir/Maryam_Shahidi
16
 دکتر سید احسان اندرامی 0000-0003-4516-5944 http://www.researcherid.com/rY-9652-2018 https://scholar.google.com/citations?user=O8kUDrsAAAAJ&hl=en http://isid.research.ac.ir/SeyedEhsan_Enderami
17
 دکتر علی سیاه پشت خاچکی 0000-0001-7505-3148 http://www.researcherid.com/rG-7668-2017 https://scholar.google.com/citations?user=WsfXvZoAAAAJ&hl=en http://isid.research.ac.ir/Ali_SiahposhtKhachaki
18
 دکتر فروزان صادقی 0000-0002-6338-1424 http://www.researcherid.com/rT-5635-2018 https://scholar.google.com/citations?user=1zLiMLUAAAAJ&hl=en http://isid.research.ac.ir/Forouzan_SadeghiMahalli
19
 دکتر علیرضا محسنی 0000-0001-9347-5096 http://www.researcherid.com/rG-1517-2017 https://scholar.google.com/citations?user=tF_d1LUAAAAJ&hl=en http://isid.research.ac.ir/Alireza_Mohseni
20
 دکتر محمدرضا شیران 0000-0002-3568-0304 http://www.researcherid.com/rid/F-6858-2017 https://scholar.google.com/citations?user=FqSKHZsAAAAJ&hl=en http://isid.research.ac.ir/Mohammadreza_Shiran
21
 دکتر محسن طهرانی 0000-0002-9292-4520 http://www.researcherid.com/rid/F-6543-2017 https://scholar.google.com/citations?user=5c1KkWQAAAAJ&hl=en http://isid.research.ac.ir/Mohsen_Tehrani
22
 دکتر جابر موسوی 0000-0002-9623-2708 http://www.researcherid.com/rid/F-5979-2017 https://scholar.google.com/citations?user=panztAYAAAAJ&hl=en http://isid.research.ac.ir/SeyedJaber_Mousavi
23
 دکتر جمشید یزدانی 0000-0002-4721-225X http://www.researcherid.com/rid/F-3321-2017 https://scholar.google.com/citations?user=YJRgbc0AAAAJ&hl=en http://isid.research.ac.ir/Jamshid_YazdaniCharati
24
 دکتر فاطمه نیک صولت 0000-0003-4907-517x http://www.researcherid.com/rS-4116-2018 https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=en&user=taAYemsAAAAJ http://isid.research.ac.ir/Fatemeh_Niksolat
25
 دکتر نرگس نجفی 0000-0001-6603-6549 http://www.researcherid.com/rid/E-7374-2017   http://isid.research.ac.ir/Narges_NajafiSouraki
26
 دکتر عباس علیپور 0000-0003-0781-3728 http://www.researcherid.com/rid/ H-1141-2013 https://scholar.google.com/citations?user=fkzOGpoAAAAJ&hl=en http://isid.research.ac.ir/Abbas_Alipour
27
 دکتر نرگس کریمی 0000-0001-5912-3732 http://www.researcherid.com/rJ-9778-2016 https://scholar.google.com/citations?user=Gso5P20AAAAJ&hl=en http://isid.research.ac.ir/Narges_Karimi
28
 دکتر مسلم محمدی 0000-0002-4245-8007 http://www.researcherid.com/rH-5628-2017 https://scholar.google.com/citations?user=5DMQSNkAAAAJ&hl=en http://isid.research.ac.ir/Moslem_Mohammadi
29
 دکتر سکینه شفیعا 0000-0001-6840-4085 http://www.researcherid.com/r S-3702-2018 https://scholar.google.com/citations?user=zttLvu8AAAAJ&hl=en http://isid.research.ac.ir/Sekineh_Shafia
30
 دکتر حامد قزوینی 0000-0002-7644-4834 http://www.researcherid.com/rid/F-6042-2017   http://isid.research.ac.ir/Hamed_Ghazvini
31
 دکتر علیرضا رفیعی 0000-0002-1766-6605 http://www.researcherid.com/rA-2314-2009 https://scholar.google.com/citations?user=WCtej0sAAAAJ&hl=en http://isid.research.ac.ir/Alireza_Rafiei
32
 دکتر حمید رضا گلی 0000-0002-5532-0541 http://www.researcherid.com/r K-1542-2017 https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=NBcC0EkAAAAJ http://isid.research.ac.ir/Hamidreza_Goli
33
 دکتر حسین قلعه نوئی 0000-0002-1963-3110 http://www.researcherid.com/rid/F-2897-2017 

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=Pu6qiwwAAAAJ&scilu=&scisig=AMstHGQAAAAAWGn7ooVUWbzzBhodo3XNUH4XTCdbuGNs&gmla=AJsN-F75XJgNpS_Y5Ndaq9b0cjeVgwWKe_fwzS2hYF2vLKt5NewvGcYvMbeq70zHtJIk0WMYkhS_6EYdD2FSfoylAQYzf27PJjFmnvJaVYvr0hNpl2JkFVY&sciund=12821843732153104243

 http://isid.research.ac.ir/Hossein_Ghalehnoei
34
 دکتر لاله واحدی 0000-0003-3277-0176 http://www.researcherid.com/rid/F-6308-2017   http://isid.research.ac.ir/Lale_VahediLarijani
35
 دکتر زهرا رحمانی 0000-0003-0497-5035 http://www.researcherid.com/rid/F-4068-2017   http://isid.research.ac.ir/Zahra_Rahmani
36
 دکتر اسماعیل اکبری 0000-0003-4161-0000 http://www.researcherid.com/rid/F-5980-2017   http://isid.research.ac.ir/Esmaeil_Akbari
37
 دکتر امید صدیقی 0000-0001-9414-4248 http://www.researcherid.com/rid/F-7715-2017   http://isid.research.ac.ir/Omid_Sedighi
38
 دکتر حسین عسکریان 0000-0003-3816-8792 http://www.researcherid.com/rid/E-4254-2017   http://isid.research.ac.ir/Hossein_Asgarianomran
39
 دکتر مژگان عباسی 0000-0001-6669-4824 ----------- https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=o-BONBEAAAAJ http://isid.research.ac.ir/Mozhgan_Abbasi
40
 دکتر الهام حسن زاده 0000-0002-8286-6013 ----------- https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=urB8mPsAAAAJ http://isid.research.ac.ir/Elham_Hasanzadeh
41
 دکتر مطهره روحی اردشیری 0000-0002-6049-3471 ----------- https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=UvgIi18AAAAJ&view_op=list_works&gmla=AJsN-F5FrqncI0xWRu2XF5_y0ihPNcuJ033GQVy90r-nHyd7zTdWi_ocJFSV6cHox-nXJdO3iuFuwzxLr5IH1z6s435dedN7eQ http://isid.research.ac.ir/Motahareh_RouhiArdeshiri
42
 دکتر هادی حسن نیا 0000-0002-5854-6212 ----------- 

https://scholar.google.com/citations?user=lmxfPFMAAAAJ&hl=en

 http://isid.research.ac.ir/Hadi_Hassannia
43
 دکتر مهستی بابائیان 0000-0002-4957-852X http://www.researcherid.com/rid/J-7037-2017   ----------
44
 دکتر داوود فرزین 0000-0003-4057-6840 ----------- https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=RZY3b1IAAAAJ http://isid.research.ac.ir/Davood_Farzin
1399/02/24
Powered by DorsaPortal